П.К.Љуботен

Титов Врв 2017

Rate this item
(0 votes)
Титов Врв 2016 Титов Врв 2016 Јован Божиноски

36то традиционално искачување на највисокиот врв на Шар Планина, Титов Врв 2747m.

27 – 28 Мај (сабота – недела) 2017 година – Попова Шапка

Генерален спонзор на настанот е ТТК Банка АД Скопје

Планинарски Клуб „Љуботен“ – Тетово по триесет и шести пат го организира традиционалното искачување на Титов Врв, кое само по себе низ годините стана препознатлив планинарски бренд во Република Македонија. Со вакви настани, нашата земја гради традиција која трае и не претставува пред меѓународната јавност.

Настанот е дел од прославата по повод „Денот на Европа“ организирана од Канцеларијата на ЕУ во Скопје, а овогодинешното мото на искачувањето е: Планинскиот цвет и пластичниот смет не одат заедно!
Да ја зачуваме животната средина за поздрава иднина!

Ве покануваме да ни се придружите на овој наш заеднички планинарски настан, кој ќе се одвива според приложената програма.

Дополнителни информации:
• Превозот до Попова Шапка е во сопствена организација (за дополнителни ионформации Ви стоиме на располагање)
• Обезбедено е ноќевање во:
Хотелските капацитети на Попова Шапка по цена од 600 ден. (10 €)
Планинарски домови на Попова Шапка по цена од 300 ден. (5 €)

Ве молиме, благовремено и најдоцна до 19 Мај 2017 година да го пријавите Вашето учество на долунаведените броеви, за да можеме да го организираме сместувањето во обезбедените сместувачки капацитети. 

Напомена:
За учество на настанот потребно е да се платат горенаведените суми (од зависност во кој објект сте сместени) по учесник, во рамките на кој организаторот обезбедува ноќевање и верификација за учество на матично друштво/клуб со доделување на диплома.

При пристигнувањето, пријавувањето на планинарските друштва/клубови и поединци, со поднесување на пријавата и наплатата, ќе се извршува во сместувачките капацитети кај одговорните лица на П.К. „Љуботен“ на 27 Мај – Сабота до 18.00 часот.

Пријавувањето може да го извршите на следниве контакти:
• Бојан Исаевски – моб: +389 (0) 78 755 099
• Габриела Ќириќ – моб: +389 (0) 70 444 106 и
• e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

ПРОГРАМА

27 Мај 2017 (сабота):
• 12:00 часот – 18:00 часот – пријавување на планинарските друштва/клубови во сместувачките капацитети на Попова Шапка кај одговорните лица на П.К. „Љуботен“ и сместување на пријавените планинари.
• 19:00 часот – свечено отворање на манифестацијата во холот на хотелот „Попова Шапка“ – Попова Шапка.
• 19:30 часот – состанок со водачите на екипите на кои ќе бидат детално објаснети условите за искачувањето и доделување на дипломите за учество.
• 20:00 часот – 23:00 часот - планинарско дружење и забава.

28 Мај 2017 (недела):
• 06:30 часот – Поаѓање на колоната од платото пред хотел „Попова Шапка“ кон Титов Врв по „Вакуфска Патека“!
• 11:00 часот – пристигнување на колоната на Титов Врв. 
• 12:00 часот – поаѓање на колоната од Титов Врв кон Попова Шапка.
• 16:00 часот – пристигнување на Попова Шапка, послужување со планинарски чај организиран од „Пријателите на Шара“, испраќање на гостите и затворање на манифестацијата.

Исхраната е сопствена!
За искачувањето потребна е соодветна планинарска опрема за во зимски услови!
Секој од учесниците треба да биде во добра психофизичка кондиција!

Напомена: Планинарскиот Клуб „Љуботен“ не одговара за последиците кои би се случиле вон оваа програма, како и за непријавените учесници. 
___________________________________________________
36th traditional climbing on the highest peak of Shara Mountain-Titov Vrv 2747m.
27-28 of May (Saturday and Sunday) 2017, Popova Shapka 
The Manifestation is under patronage of General sponsor TTK Bank JSC Skopje

The traditional climbing on Titov Vrv has been organized by M.C.Ljuboten – Tetovo and after thirty five years has become recognized brand in the R. of Macedonia. With this manifestation our country builds a tradition that will last and will present our country worldwide.

The event is part of the celebration "Europe day" organized by
European Union office in Skopje, this year's motto of the climbing is:
The mountain flower and the plastic trash don't along"
Let's save the environment for a healthier future!

We invite you to join us on this general mountaineering manifestation, which is going to be organized according to the enclosed program.

Additional information:
• The transportation to Popova Sapka is in your own organization (we are available for any additional information).
• Accommodation will be provided in the following objects:
Hotel accommodation on Popova Sapka at the cost of 600 den. ( 10 € )
Mountaineering huts on Popova Sapka at the cost of 300 den. (5 €) 

Please register your participation on the telephone numbers below by the 19th of May 2017, so we could organize the accommodation in the objects provided. The number is limited.

Reference:
To participate in this manifestation, you are obligated to pay the prices mentioned above (depends on which object you are accommodated in) per participant in the frame of which the organizer provides accommodation and verification for taking part by the head club with certificates for the participants.

This registration of the mountaineering clubs and individuals, with submission of the application and the payment, will be realized in the accommodation object by the people in charge from M.C. "Ljuboten" on 27-th of May (Saturday) until 18:00 h. 

You can register on the following numbers:

• Bojan Isaevski – cel: +389 (0) 78 755 099
• Gabriela Kjirikj – cel: +389 (0) 70 444 106 &
• E-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  

PROGRAM

27-th of May 2017 (Saturday):

• 12:00h. – 18:00h. - Registration of the mountaineering clubs in the accommodation objects on Popova Sapka to the people in charge from M.C. "Ljuboten", and accommodation for the registered mountaineers.
• 19:00h. - Festive opening of the manifestation in the hall of Hotel "Popova Sapka" – Popova Sapka.
• 19:30h. - Meeting with the leaders of the teams where the conditions for the climbing are going to be explained in details. Allocation of diplomas. 
• 20:00h. – 23:00h. - Mountaineering party.

28-th of May 2017 (Sunday):

• 06:30h. - The mountaineers start from the plateau of Hotel “Popova Sapka” to Titov Vrv along the “Vakuf Path”.
• 11:00h. - Arrival of the head of the line on Titov Vrv.
• 12:00h. - Departure of the end of the line from Titov Vrv to Popova Sapka.
• 16:00h. - Arrival on Popova Sapka and sending the guests home, which is the end of the manifestation.

Participants should bring their own food!
The climbing is going to be realized in winter condition with appropriate mountaineering equipment!
Every participant should be in a good psycho-physical condition!

Reference: M.C.”Ljuboten” is not responsible for any consequences which could happen out of this program, as well for all not registered participants!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ngjitja tradicionale e 36 në majën më të lartë të malit Sharr, Titov Vrv 2747 m.
27 – 28 Мај (e shtunë – e diel) viti 2017 – Popova Shapka

Sponsori i përgjithshëm i evenimentit është TTK Banka AD Shkup

Klubi i malësorëve „Luboten“ – Tetovë tashmë tridhjetë e gjashtë vite organizon ngjitjen tradicionale në Titov Vrv (Maja e Titos), e cila vet ne vete u bë brend malor në Republikën e Maqedonisë. Me manifestime të tilla, vendi jonë krijon traditë dhe na përfaqëson në suaza ndërkombëtare.

Ngjarja është pjesë e shënimit të “Ditës së Evropës”, të organizuar nga Zyra e BE-së në Shkup, ndërsa motoja e evenimentit të sivjetshëm është:
Lulja malësore dhe mbeturinat plastike nuk shkojnë bashkë!
Të mbrojmë mjedisin jetësor për një të ardhme të shëndetshme”

Ju ftojmë të na bashkëngjitni në këtë eveniment të përbashkët malor, i cili do të mbahet sipas programit të mëposhtëm.

Informata shtesë:
• Transporti deri në Popova Shapkë është në organizim individual (për informata shtesë ju qëndrojmë ne dispozicion)
• Fjetje mundësohet në:
Kapacitetet hotelerike të Popova Shapkës në çmim prej 600 den. (10 €)
Shtëpitë e malësorëve në Popova Shapkë në çmim prej 300 den. (5 €)

Ju lusim, jo më vonë se 19 Мај 2017 të paraqitni pjesëmarrjen tuaj në numrat e mëposhtëm, që të mundemi të organizojmë rezervimin e fjetjes në kapacitetet e lartpërmendura. 

Vërejtje:
Për pjesëmarrje në eveniment nevojiten të paguhen shumat e lartpërmendura (në varësi në cilin objekt jeni të vendosur) për person, në bazë të së cilës organizatori mundëson fjetje dhe verifikim për pjesëmarrje në shoqërinë amë/ klub me ndarje diplome.

Gjatë mbërritjes, paraqitja në shoqërinë e malësorëve/klube dhe individë, parashtrim të fletëparaqitjes dhe pagesës, do të bëhet në kapacitetet për fjetje te personat përgjegjës të K.M. „Luboten“ më 27 Мај – e shtunë deri ora 18.00.

Paraqitjen për pjesëmarrje mund ta bëni në kontaktet e mëposhtme:
• Bojan Isaevski – cel: +389 (0) 78 755 099
• Gabriela Kjirikj – cel: +389 (0) 70 444 106 dhe
• e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Programi

27 Мај 2017 (e shtunë):
• 12.00 h – 18.00 h – paraqitja e shoqatave të malësorëve/ klubeve në kapacitetet për fjetje të Popova Shapkës te personat përgjegjës të K.M. „Luboten“ dhe akomodim të malësorëve te paraqitur.
• 19.00 h – hapja solemne e manifestimit në hyrjen e hotelit “Popova Shapka” – Popova Shapka.
• 19.30 h – mbledhje me udhëheqësit e ekipeve të cilëve do të ju sqarohen kushtet për ngjitje dhe ndarja të diplomave.
• 20.00 h – 23.00 h – shoqërim i malësorëve dhe aheng.

28 Мај 2017 (e diel):
• 06.30 h – nisja e kolonës para hotelit “Popova Shapka” për Titov Vrv nëpër “Shtegun e Vakufit”!
• 11.00 h – arritja e kolonës në Titov Vrv. 
• 12.00 h – nisja e kolonës nga Titov Vrv kah Popova Shapka.
• 16.00 h – arritja në Popova Shapkë, çaj për pjesëmarrësit nga Platforma “Miqët e Sharrit”, përcjellja e mysafirëve dhe mbyllja e manifestimit.

Ushqimin e siguron secili për vete!
Për ngjitje nevojiten pajisje adekuate malsore për kushte dimërore!
Çdo pjesëmarës duhet të jetë në gjendje dhe kondicion të mirë psiko fizik!

Vërejtje: Klubi i malësorëve „Luboten“ nuk përgjigjet për pasojat që mund të ndodhin jashtë këtij programi, si dhe për pjesëmarrësit e pa paraqitur për pjesëmarrje.

#TitovVrv2017

Last modified on Среда, 03 Мај 2017 22:15
Marija Matovska

Marija Matovska

E-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
More in this category: « Членарина за 2017

Add new comment